Gezondheid binnen de CockerSpanielClub

 

Gezondheid zoals nagestreefd door de Raad van Beheer

In haar plan van aanpak voor duurzame rashondenfokkerij, is de Raad van Beheer van mening dat gezondheid boven uiterlijk gaat. Daarmee bedoelen zij naar de interpretatie van de CockerSpanielClub, dat een (genetisch) gezonde hond (van welk ras ook) het uitgangspunt is om mee te fokken. De Raad bedoelt niet dat men rassen (opnieuw onderling) moet gaan kruisen of niet-rashonden moet gaan inzetten voor de fokkerij. Maar de Raad vindt dat bij de afwegingen voor de fokkerij gezondheid de hoogste prioriteit moet krijgen. Dat daarbij de rasstandaard zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven is evident voor de Raad van Beheer. Zij is tenslotte de branchevereniging voor ras(honden)verenigingen.
De CockerSpanielClub stelt naar aanleiding van deze uitspraken van de Raad, dat in de afwegingen voor het gebruiken van een fokdier, zijn/haar (aantoonbare) gezondheid voorop moet staan. En dat daarna in de afwegingen de rastypische karaktertrekken (in de vorm van een door de Raad aanbevolen Test Op Persoonlijkheidskenmerken) belangrijk zijn bij de fokkerij. En dat tenslotte, dus als laatste, (net als vroeger) gekeken moet worden of het fokdier ook binnen de rasstandaard valt.

Definitie van gezondheid

Er doen verschillende definities van gezondheid de ronde. Sommige rekenen daar het welzijn en het welbevinden van honden ook onder. Hetgeen de CockerSpanielClub voorstaat. Anderen hebben een kijk op gezondheid die zich beperkt tot een hond met een fatsoenlijk bewegingsapparaat en zonder aantoonbare oogaandoeningen, zintuiglijke afwijkingen of inwendige ziekten. En soms zelfs wordt gezondheid telkens anders geïnterpreteerd en gedefinieerd, door individuele fokkers van individuele (kampioens) honden, omdat er grote (financiële) belangen mee gemoeid zijn.
De CockerSpanielClub staat voor gezondheid van de Engelse Cocker, zonder aanziens des persoons. Wij durven te accepteren dat een mooie hond een slecht fokprodukt kan zijn.

Naar een nieuwe kynologie

De CockerSpanielClub wil komen tot een nieuw kynologisch model. Dat refereert aan de opzet van het plan van aanpak van de Raad van Beheer en recht doet aan de twee daar gehanteerde uitgangspunten:
1. Het schoonheidsideaal binnen de rashondenfokkerij temperen, nuanceren aanpassen aan de huidige tijdsgeest.
2. De smalle genetische basis vergroten en daarmee ongewenste eigenschappen naar de achtergrond drukken of uitfokken.
Daartoe zal een omslag bij de rashondenfokkerij gemaakt moeten worden. En dat kan alleen door gezondheid breed te definiëren en als uitgangspunt voor het fokbeleid te stellen.